temizliğin önemi


 

Temizliğin Önemi
İnsanın fizyolojik gereksinimleri tarafından belirlenen temiz ve kirli kavramları, süreç içinde fiziksel anlamının ötesine geçmiş pek çok soyut ve somut belirlemede kullanılmaya başlanmıştır. Fiziksel temizlik genel anlamda; herhangi bir nesnenin ya da canlının doğasına ait ya da olmayan, olumsuz algılanan, nahoş duygu ve düşünceler uyandıran, kimyasal, fiziksel, biyolojik, fiziksel unsurlardan arınmayı ve arındırmayı ifade etmektedir(20). Fiziksel temizlik uygulamaları gelişim süreci içerisinde;
Kişisel temizlik ve kişisel hijyen,
Endüstriyel temizlik ve hijyen,
Çevre temizliği ve hijyeni olarak üç ana başlıkta değerlendirilmiştir.
Kişisel hijyen; vücut bakımı ve temizliği ile hastalıklardan korunma yollarının belirlendiği kişisel kurallar kapsamında ele alınmıştır. Bu bağlamda, kişinin sağlığına olumlu katkıda bulunacak her davranış temizlik olarak değerlendirilir. Aynı zamanda, temiz olmak, hastalıklara karşı önemli bir savunma yoludur. Kişisel temizlik, kişisel ve toplum sağlığının dayandığı bir temel olmakla beraber aynı zamanda uygarlık seviyesinin bir ifadesidir. Temizlik özellikle toplumsal yaşamda daha büyük önem kazanır. Bunun için, toplu halde yaşayan insanların, temizlik konusunda titiz olmaları birlikte yaşadıkları bireylere karşı bir sorumluluktur(21). Bireyler gerek kendi sağlıkları açısından gerekse içinde yaşadıkları toplum hatta dünya sağlığı açısından kişisel temizliğe dikkat etmelidirler.
Çevre temizliği ise tüm dünyamızı saran hava, su, toprak ve dış yüzeyleri kapsamaktadır. Günümüzde büyük bir bölümü belediyelerin sorumluluğunda olan çevre temizliği, profesyonel temizlik çalışanları tarafından yapılmaktadır. Çevrenin kirliliği, kaynakların kirlenmesine, bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkışına neden olmakta, dolayısıyla hem işletmelerin hem bireylerin hem de toplumun sağlığım olumsuz etkileyen sonuçlar doğurmaktadır.
Son yıllarda giderek artan sayıda oteller, iş merkezleri, hastaneler, okul­lar, alışveriş merkezleri ve genişleyen binalar ile oluşan çeşitli yüzeyler ve çe­şitli özellikteki malzemeler ile geniş alanlar endüstriyel temizlik ve endüstriyel ekipman ihtiyacını doğurmuştur. Bu ihtiyacı karşılamak üzere çeşitli kimyasal madde üreticileri, makine ekipman üreticileri ve sarf madde üreticileri ortaya çıkmıştır. Oteller, hastaneler, fabrikalar gibi işletmeler ana işlerine odaklanarak verimliliklerini artırmaya yönelmiş; endüstriyel temizlik ile ilgili firmalar, daha ekonomik, daha hızlı, daha verimli ve uzmanlık alanında daha kaliteli işler yapmaya başlamışlardır. İşletmeler böylelikle temizlik ve hijyen alanındaki ihtiyacının bu işi üreten işletmelerden sağlamayı tercih etmeye başlamışlardır. Böylece bir temizlik sektörü doğmuştur.
Temizlik toplumların sürekliliği, bireyin yaşamını sağlıklı olarak sürdürülebilmesi ve işletmelerin çalışabilmesi için hayati bir öneme sahiptir. özellikle, günümüzde artan viral enfeksiyonlar ile önemi gün geçtikçe artan temizlik bireyin kendisi, çalıştığı kurum ve yaşadığı toplum açısından önemli bir kavramdır.